عایق الیاف شیشه ای پتویی انطعاف پذیر مورد مصرف در عایق کاری خارجی کانال های تهویه مطبوع -ویژگیها

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصات ترکیب، اندازه، ابعاد و مشخصات فیزیکی عایق الیاف شیشه‌ای پتویی قابل انعطاف مورد مصرف در عایق کاری سطح خارجی کانال های تهویه مطبوع در محدوده دمایی ۲ درجه سلسیوس تا ۱۲۱ درجه سلسیوس می‌باشد.
1 - 2 در صورتی که در زمان نصب و استفاده از مواد و سامانه های عایق حرارتی یا کمکی مرتبط با آن امکان ایجاد مسائلی برای ایمنی یا سلامتی افراد فراهم باشد، تولید کننده موظف به ارائه آخرین اطلاعات به کاربر در خصوص هر گونه مسئله شناخته شده مربوط به نحوه استفاده محصولات تولیدی خود، می باشد. همچنین تولید کننده موظف به رعایت توصیه روش‌های حفاظتی جهت کاربرد بی خطر محصولات به کاربر می باشد. کاربر باید روش‌های ایمنی و بهداشتی مناسب را به کار برد و امکان اجرای الزامات قانونی را قبل از استفاده بررسی کند.
هشدار - این استاندارد متضمن کلیه معیارهای ایمنی مورد لزوم در کاربرد آن نمی باشد. بنابراین وظیفه کاربر این است که موارد ایمنی و اصول بهداشتی را رعایت و قبل از استفاده، محدودیت های اجرایی آن را مشخص کند.