روش نصب عایق حرارتی پتویی بر پایه الیاف معدنی مورد مصرف در سازه با اسکلت سبک

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش های نصب عایق حرارتی پتویی بر پایه الياف معدنی در سقف، زیر شیروانی، کف و دیوارها در ساختمان مسکونی جدید یا با کاربردهای دیگر که از نوع سازه اسکلت سبک باشد، پوشش می دهد.
1 - 2 این روش، اجزاء روند بازرسی قبل از نصب و بازرسی نهایی پس از نصب را شامل میشود. این روش تولید مواد عایق را پوشش نمی دهد.
1 - 3 این روش جایگزین دستور العمل نصب عایق حرارتی برای تولید کنندگان نمی باشد، لیکن باید از این استاندارد در ارتباط با این گونه دستور العمل استفاده شود. این روش جایگزین قوانین دولتی نمی باشد.
1 - 4 در این روش فرض بر این است که نصاب اطلاعات کافی در مورد مقررات و قوانین مربوطه، تمهیدات ایمنی، ابزارها، تجهیزات و روش های مربوط به نصب مواد عایق حرارتی را دارد. هم چنین فرض بر این است که نصاب آگاهی نسبت به اجراء عملیات ساختمانی که در نصب عایق حرارتی موثر می باشند، را نیز دارد.
هشدار- این استاندارد متضمن کلیه معیارهای ایمنی مورد لزوم در کاربرد آن نمی باشد. بنابراین، وظیفه کاربر این است که موارد ایمنی و اصول بهداشتی را رعایت و قبل از استفاده، محدودیت های اجرایی آن را مشخص کند.