ویژگیهای عایق پتویی بر پایه الیاف شیشه (نوع مورد استفاده در صنعت هواپیما سازی)

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌های، ترکیب، اندازه، ابعاد و مشخصه های فیزیکی عایق حرارتی و صوتی پتویی بر پایه الیاف شیشه برای استفاده تا حداکثر دمای ۳۷۰C در هواپیما است. برای کاربردهای خاص باید حداکثر دمای کاربرد بین خریدار و عرضه کننده عایق مورد توافق باشد.
یادآوری- این استاندارد منضمن کلیه معیارهای ایمنی مورد لزوم در کاربرد آن نمی باشد. بنابراین، وظیفه کاربر این است که موارد ایمنی و اصول بهداشتی را رعایت و قبل از استفاده، محدودیت های اجرائی آن را مشخص کند.