عایق حرارتی پتویی الیاف معدنی برای کاربردهای تجاری و صنعتی- ویژگی­ ها

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین طبقه بندی، ترکیب، خواص فیزیکی و ابعاد عایق حرارتی پتویی الياف معدنی (سنگ، سرباره، یا شیشه) است که برای عایق کاری حرارتی سطوح با دمای بین °۱۸C- و °۶۴۹C به کار می روند. برای کاربردهای خاص، محدوده دما باید مورد توافق تولید کننده و خریدار باشد.
2-1 طرز قرار گرفتن الیاف در عایق حرارتی پتویی، عمدتأ موازی با جهت سطح اصلی عایق می باشد. این استاندارد در مورد عایق خمیده لوله ای و مخزنی شکل پیش ساخته که الیاف در آن با برش به صورت عمود بر سطح قرار می گیرند، کاربرد ندارد.
1 - 3 به منظور عملکرد مطلوب برای کاربرد در دمای پایین محیط، برای کاهش حرکت بخار آب از میان عایق یا اطراف آن (دور آن) به طرف سطح سردتر، باید از کند کننده های بخار که به طور مناسب نصب شده اند استفاده شود. در صورت عدم استفاده از چنین کند کننده هایی، ممکن است به عایق و سامانه آسیب وارد شود. برای انتخاب ماده به استاندارد ASTM C921 مراجعه نمایید. اگرچه کند کننده های حرکت بخار جزء این استاندارد نمی‌باشند، خواص مورد نیاز در استاندارد ASTM C1136 به کاربرد یا عملکرد بستگی دارد.
1 - 4 این استاندارد هیچ گونه ادعایی در خصوص تأمین الزامات عملکردی سامانه های طبقه بندی آتش بر حسب ساعت ندارد. با تولید کننده در مورد سامانه مناسب مشورت کنید.