پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U) برای تولید درها و پنجره ها

هدف از تدوین این استاندارد طبقه بندی و ارائه الزامات و روش های آزمون پروفیل های پلی وینیل کلرید سخت (PVC - U ) برای ساخت در و پنجره می‌باشد.