خازن های ثابت برای استفاده درتجهیزات الکترونیکی-قسمت11

هدف از تدوین استاندارد شرح مقادير اسمی و مشخصه‌های ترجیحی و انتخاب رویه‌های بازرسی کیفیت، آزمون‌ها و روش‌های اندازه گیری از استاندارد (1999) 1-60384 IEC و شرح الزامات عملکرد عمومی برای خازن‌های ثابت DC ورق فلزی با دی الکتریک از ورق پلی اتیلن ترفتالات می‌باشد.
سختی آزمون‌ها و الزامات شرح داده شده در مشخصات تشریحی، که به این استاندارد ارجاع داده است، باید سطح عملکرد بالاتر یا برابر با این استاندارد داشته باشند چون سطوح عملکرد پایین تر مجاز نیست.