خازن های ثابت برای استفاده درتجهیزات الکترونیکی-قسمت11-1

هدف از تدوین استاندارد تعیین مشخصات تشریحی خام، شامل الزامات سبک و طرح بندی و حداقل مندرجات مشخصات تشریحی برای خازن‌های ثابت DC ورق فلزی با دی الکتریک از ورق پلی اتیلن ترفتالات برای سطح بازرسی EZ است.