خازن های ثابت برای استفاده در وسایل الکترونیکی -مشخصات مقطعی

هدف از تدوین استاندارد شرح مقادیر اسمی و مشخصه‌های ترجیحی و انتخاب رویه‌های ارزیابی کیفیت، آزمون‌ها و روش‌های اندازه گیری از استاندارد 1-60384 IEC و شرح الزامات عملکرد عمومی برای خازن‌های DC برای نصب ثابت با دی لکتریکی از فیلم پلی پروپیلن با ورق نازک فلزی می‌باشد. شدت آزمون‌ها و الزامات شرح داده شده در مشخصات تشریحی، که به این استاندارد ارجاع داده است، سطح عملکرد دست کم بالاتر یا برابر با این استاندارد را دارد چون سطوح عملکرد پایین تر مجاز نیست.