خازن های ثابت برای استفاده در تجهیزات الکترونیکی -قسمت 19

هدف از تدوین این استاندارد، شرح مشخصات و مقادیر ترجیحی اسمی و انتخاب رویه های مناسب ارزیابی کیفیت، روش‌های آزمون و اندازه گیری، همچنین به دست آوردن الزامات عملکردی عمومی برای این نوع خازن مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۳۷۷۵ است. سختگیری آزمون و الزامات تعیین شده در مشخصات جزئی که به این استاندارد ارجاع داده شده است باید سطح عملکرد بالاتر یا برابر با این استاندارد را داشته باشد، چون سطوح عملکردی پایین تر مجاز نیست.