خازن های ثابت برای استفاده در تجهیزات الکترونیکی -قسمت 2

هدف از تدوین این استاندارد، بیان مقادیر اسمی و مشخصات ترجیحی و انتخاب رویه‌های مناسب ارزیابی کیفیت، آزمون‌ها و روش‌های اندازه گیری از استاندارد 1-60384 IEC و معرفی الزامات عمومی عملکرد خازن های ثابت DC با دی الکتریک از فیلم پلی اتیلن ترفتالات متالیزه می‌باشد. توصیه می‌شود سطح عملکرد سخت گیری‌ها و الزاماتی که با ارجاع به این استاندارد در مشخصات تشریحی برای آزمون‌ها بیان می‌شود بالاتر یا برابر با این استاندارد باشد چرا که سطوح عملکرد پایین تر مجاز نیست.