خازن های ثابت برای استفاده درتجهیزات الکترونیکی-قسمت2-1

هدف از تدوین استاندارد تعیین مشخصات تشریحی خام، شامل الزامات سبک و طرح بندی و حداقل مندرجات مشخصات تشریحی خازن‌های ثابت DC با دی الکتریک از ورق پلی اتیلن ترفتالات با روکش فلز برای سطوح بازرسی E و EZ است.