خازن های ثابت برای استفاده در وسایل الکترونیکی -قسمت 23-1

هدف از تدوین این استاندارد تعیین مشخصات تشریحی خام در مورد خازن‌های ثابت جریان مستقیمی است که برای نصب روی سطح با دی الکتریکی از فیلم پلی اتیلن نفتالات در نظر گرفته شده‌اند.