مواد عایقی -لوله ها ومیله های صنعتی -صلب ، قالبی ،مورق با مقطع عرضی چهارگوش و شش گوش ساخته شده از رزین های گرما سخت

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه تعاریف و شناسه گذاری‌های مرتبط و الزامات عمومی لوله‌های صنعتی، صلب، قالبی، مورق با مقطع عرضی چهارگوش و میله های با مقطع عرضی چهار گوش و شش گوش می‌باشد.
بخش های قالبی با استفاده از رزین‌های اپوکسی یا فنولیک به عنوان ماده چسبنده، و با به کار بردن تقویت کننده‌هایی مانند: کاغذ سلولزی، پارچه شیشه‌ای یا پنبه‌ای تولید می‌شوند.
این استاندارد، لوله‌ها و میله‌هایی با رنگ طبیعی و محتوی مواد رنگی یا مواد افزودنی را در بر می‌گیرد.
مواد مورد استفاده در این استاندارد دارای سطوح معینی از عملکرد هستند. بهتر است انتخاب یک ماده توسط مصرف کننده برای کاربردی ویژه، براساس الزامات واقعی مورد نیاز برای عملکرد مناسب در آن کاربرد باشد، و صرفا مبتنی بر این استاندارد نباشد.