مواد عایقی -لوله ها ومیله های صنعتی -صلب ، قالبی ،مورق با مقطع عرضی چهارگوش و شش گوش ساخته شده از رزین های گرما سخت

هدف از تدوین این استاندارد ارائه الزامات مربوط به لوله‌ها و میله‌های صنعتی، صلب، قالبی، مورق با مقطع عرضی چهار گوش و شش گوش ساخته شده از رزین‌های گرماسخت برای کاربردهای الکتریکی می‌باشد.
کاربردها و ویژگی‌های شناسه گذاری در جدول شماره ۱ آورده شده است.
تعاریف، شناسه گذاری، کوته نوشت و الزامات عمومی برای انواع مختلف در استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۶۳۵۹، ارائه شده است.