لوازم آزمایشگاهی پلاستیکی-استوانه های مدرج

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های استوانه های مدرج پلاستیکی، می‌باشد.
این استاندارد برای استوانه های مدرج پلاستیکی آبریزدار، کاربرد دارد.
یادآوری استوانه ها ممکن است دارای دو زينه بندی مجزا باشند