کاشتنی های جراحی پلی اتیلن با وزن مولکولی فرا زیاد-قسمت 2

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌ها و روش های آزمون برای شکل های قالب گیری شده با عنوان مثال ورقه‌ها و میله های ساخته شده از پلی اتیلن با وزن مولکولی فرا زیاد (UHMWPE) برای استفاده در ساخت کاشتنی‌های جراحی، می‌باشد.
این استاندارد در محصولات مستقیما قالب گیری شده (نزدیک به شکل اولیه)، پرتو افشانی با پرداخت شده یا محصولات ساخته شده از پلی اتیلن مخلوط شده با افزودنی‌ها و مخلوط های مختلف با پلی اتیلن کاربرد ندارد.