کاشتنی های جراحی-کاشتنی های پلی اتیلنی با وزن مولکولی فرا زیاد -قسمت سوم

این استاندارد یک روش آزمون برای ارزیابی پایداری اکسیداسیون مواد پلی اتیلن با وزن مولکولی فرا زیاد (UHMWPE) را به عنوان یک بخش از فرایند و روش سترون سازی مشخص می کند. این استاندارد یک روش آزمایشگاهی را برای کهنه کردن نمونه‌های UHMWPE و اجزای پروتزهای کامل مفصلی توصیف می‌کند.
UHMWPE در دمای زیاد و فشار بالای اکسیژن کهنه شده تا فرایند اکسیداسیون تسریع یافته و بدین طریق ارزیابی پایداری بالقوه مکانیکی و شیمیایی در دراز مدت امکان پذیر می‌گردد.