کاشتنی های جراحی -کاشتنی های پلی اتیلنی با وزن مولکولی فرا زیاد-قسمت 4

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری مقدار نسبی اکسیداسیون در کاشتنی‌های پلی اتیلن (UHMWPE) با وزن مولکولی فرا زیاد می‌باشد.
این استاندارد برای کاشتنی های پلی اتیلن با وزن مولکولی فرا زیاد (UHMWPE) مورد استفاده در کاشتنی‌های جراحی کاربرد دارد.