کاشتنی های جراحی -کاشتنی های پلی اتیلنی با وزن مولکولی فرا زیاد-قسمت 5

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش آزمون برای ارزیابی ساختار مرفولوژی اشکال قالب گیری شده از جنس پلی اتیلن با وزن مولکولی فرا زیاد که در استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۱۰۲۶۳ سال ۱۳۸۷" شرح داده شده می باشد.
این استاندارد برای اشکال پودری UHMWPE که در" استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۱۰۲۶۳سال ۱۳۸۷" توصیف شده است، کاربرد ندارد.