کاشتنی های جراحی -پروتزهای کامل و جزئی مفصل های ران-قسمت 2

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات سطوح مفصلی آن دسته از انواع پروتزهای مفصلی جزئی و کلی ران است که شکل جایگزین یک مفصل گوی و حفره را به شرح زیر فراهم می سازند:
الف - ویژگی‌های کروی بودن و پرداخت سطح پروتزهای ران سرامیکی و فلزی برای جایگزین جزئی مفصل ران، طبق طبقه بندی ارائه شده در قسمت ۱ این استاندارد باشد.
ب- ویژگی های کروی بودن و پرداخت سطح سرهای دو انتهایی با سطوح داخلی پلاستیکی که روی اجزای ران مفصل می‌شوند، طبق طبقه بندی ارائه شده در قسمت ۱ این استاندارد باشد و دارای سطوح بیرونی سرامیکی یا فلزی باشند که بر روی لگن (استابولوم) بیولوژیکی مفصل می‌شود.
پ- ویژگی‌های کروی بودن و پرداخت سطح و رواداری ابعاد اجزای پلاستیکی استابولار، طبق طبقه بندی ارائه شده در قسمت ۱ این استاندارد باشد.
ت- ویژگی‌های کروی بودن و پرداخت سطح و رواداری ابعاد اجزای سرامیکی یا فلزی ران در پروتز کامل مفصل ران، طبق طبقه بندی ارائه شده در قسمت ۱ این استاندارد باشد و برای مفصل دار شدن روی اجزای پلاستیکی استابولار طراحی شده باشند.