عکسبرداری -فیلم های پرتونگاری صنعتی (رول و ورق)و صفحات تشدید کننده فلزی - ابعاد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه اندازه های ترجیحی و مشخص شده و ابعاد برش فیلم های پرتونگاری صنعتی (رول و ورق) و صفحات تشدید کننده فلزی می باشد. این استاندارد، نشانه گذاری‌های بسته بندی را ارائه می دهد. شکل دهی گوشه های صفحات در این استاندارد ارائه نشده است.