پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اندازه گیری خصوصیات مه زایی پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک می‌باشد که به عنوان تزئینات داخلی اتومبیل استفاده می‌شود.
این استاندارد در مورد مواد جامد خام یا پود، خمیر و سیال که پایه تزئینات داخل اتومبیل هستند، کاربرد دارد و برای مواد دیگر و محصولات تکمیل شده نیز به کار می رود.
این روش جهت اندازه گیری مه ایجاد شده بر روی سطوح شیشه ای در محدوده شرایط آزمون به کار میرود ولی نمی‌تواند نتایج آزمون درستی را در حالت‌های زیر ارائه نماید:
الف- زمانی که کشش سطحی میعان به قدری پایین است که منجر به پیوستگی زود هنگام شده و تشکیل یک فیلم شفاف نازک را می‌دهد.
ب- میعان به اندازهای زیاد می باشد که قطرات کوچک به هم پیوسته و تشکیل یک فیلم روغنی ضخیم و شفاف را می‌دهد (این فیلم ضخیم سبب اندازه گیری اشتباه می‌گردد). در چنین حالت‌هایی، روش وزن سنجی ترجیح داده می‌شود.
هشدار: کاربران این استاندارد بهتر است با کارهای متداول آزمایشگاهی، آشنایی داشته باشند، در این استاندارد به کلیه مسائل ایمنی اشاره نشده است. لذا به کارگیری روش مناسب برای حفظ سلامت و ایمنی براساس موازین متداول حاکم، برعهده آزمایش کننده می‌باشد.