پلاستیک ها- تعیین خواص کششی

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، ارائه شرایط آزمون برای تعیین خواص کششی چند سازه‌های کامپوزیت) پلاستیکی ایزوتروپیک و ارتوتروپیک تقویت شده با الیاف بر پایه اصول کلی ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره ۶۶۲۱ است. مواد تقویت شده تک سویه در استاندارد 5-527 ISO توصیف شده اند.
1 - 2 به بند ۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۶۶۲۱ مراجعه کنید.
1 - 3 این روش آزمون مواد زیر کاربرد دارد:
- کامپوزیت‌های گرمانرم و گرماسخت تقویت شده با الیاف، آمیخته شده با تقویت کننده‌های غیر تک سویه نظیر نمد، پارچه بافته شده، الیاف تابیده، رشته‌های خرد شده، آمیزه تقویت کننده‌ها، پیوندی هیبرید)، الیاف تابیده، الیاف کوتاه یا آسیاب شده یا مواد پیش اشباع شده (پیش آغشته) (برای آزمونه‌هایی که به طور مستقیم به روش تزریقی قالب گیری شده اند، به آزمونه های نوع الف-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۶۶۲۱ مراجعه کنید).
- آمیزه ای از مواد فوق با تقویت کننده‌های تک سویه و مواد تقویت شده چندسویه ساخته شده از لایه‌های تک سویه، فراهم کننده چنین چندلاهایی متقارن هستند (برای موادی که کاملا با قسمت عمده آن‌ها تقویت کننده‌های تک سویه می‌باشد به استاندارد 5-527 ISO مراجعه کنید).
- محصولات نهایی ساخته شده از این مواد الیاف تقویت کننده پوشش داده شده توسط این استاندارد، شامل الیاف شیشه، الیاف کربن، الياف آرامید و سایر الیاف مشابه هستند.
1 - 4 این روش در آزمونه‌های ماشین کاری شده از صفحه آزمون ساخته شده بر طبق استانداردهای سری ۱۱۸۶۷ یا روش‌های معادل، یا از محصولات نهایی یا نیمه نهایی که دارای سطح تخت مناسب هستند، کاربرد دارد.
1 - 5 به استاندارد ملی ایران شماره ۶۶۲۱ مراجعه کنید.