منسوجات -البسه حلقوی پودی و تاری از نخ یکسره پلی آمید معمولی (غیر استرچ ) و استرچ -ویژگیها

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها، روش‌های آزمون نمونه برداری، بسته بندی و نشانه گذاری البسه حلقوی پودی و تاری از نخ یکسره پلی آمید معمولی (غیراستچرچ) و استرچ می‌باشد.