طناب -طناب های ساخته شده از مخلوط الیاف پلی اولفین - ویژگی ها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات مورد نیاز برای طناب های مهار تابیده ۳ رشته‌ای، طناب‌های تابیده اتصال ۴ رشته ای و طناب‌های گیس باف ۸ و ۱۲ رشته‌ای از جنس مخلوط الياف پلی الفين و قواعد نشانه گذاری آن‌ها می‌باشد.