نساجی-الیاف بشر ساخت-نام های پایه

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین فهرستی از نام‌های پایه انواع الیاف بشرساخت همراه با مشخصات اختصاصی آن‌ها است که بر اساس پلیمر اصلی، در مقیاس صنعتی برای صنایع نساجی و مصارف دیگر تولید شده‌اند.