پلاستیک ها -پلی ال های مورد مصرف در تولید پلی یورتان -تعیین محتوای آب

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش های مورد استفاده برای اندازه گیری مقدار آب موجود در پلی ال ها به عنوان مواد خام پلی یورتان است. روش A روش آمپر سنجی دستی است، تا بهتر بتوان اصول اندازه گیری کارل فیشر را تعریف کرد. روش های آمپر سنجی، برای دامنه وسیعی از پلی ال ها کاربرد دارند از جمله آنهایی که دارای رنگ کافی برای تیره کردن نقطه پایانی هستند. روش B روشی آمپر سنجی خودکار و یک روند کولومتری اتوماتیک است. روند کولومتری یک روش مطلق می باشد که نیازی به کالیبراسیون نداشته و از حساسیت بهتری نسبت به روشهای آمپر سنجی برخوردار است