تعیین مقاومت شیمیائی رزین های گرماسخت مورد استفاده در ساختارهای تقویت شده با الیاف شیشه که در محیط مایع مورد استفاده قرار می گیرند

این استاندارد جهت ارزیابی مقاومت شیمیائی رزین‌های گرماسخت كه در ساختار پلاستیك‌های تقویت شده گرماسخت  (RTP) بكار می‌روند در شرایط بدون تنش طرح ریزی شده است.
این استاندارد روشی برای تعیین تغییرات در خواص آزمونه‌ها و واكنشگرهای آزمون پس از اینكه آزمونه در معرض واكنشگر قرار گرفت مهیا می‌سازد این خواص عبارتند از :
سختی آزمونه، تغییرات وزن و ضخامت آزمونه، ظاهر آزمونه، ظاهر محیط غوطه وری، استحكام خمشی و مدول خمشی.
یادآوری - هرگز نمی‌توان در عمل كلیه عواملی كه ممكن است در دوام یك ساختار RTP در محیط‌های شیمیائی موثرند را با یكدیگر تركیب ساخت.