پلاستیک ها-رزین های اپوکسی-تعیین هدایت الکتریکی جز آبی استخراج شده رزین

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری هدایت الکتریکی جزء آبی حاصل از استخراج یک رزین اپوکسی با آب در ۹۵ درجه سانتی گراد می باشد. این روش تنها برای اپوکسی رزینهایی کاربرد دارد که در دمای استخراج (۹۵ درجه سانتی گراد) حالت مذاب دارند.
این روش برای اپوکسی رزین هایی دارای اهمیت می باشد که به عنوان مواد عایق کاری در وسایل الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند. هدایت الکتریکی محصول استخراج به عنوان معیاری برای غلظت گونه های یونی در رزین به کار می رود.