پلاستیک ها -رزین های فنلی-تعیین واکنش پذیری روی یک پلیت آزمایش تبدیل B

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش زمان انتقال B رزین های فنلی در دمای مشخص و تحت شرایط مشخص روی یک صفحه آزمون گرم شده می باشد.
دو روش هر کدام با یک صفحه آزمون مختلف بیان شده اند:
روش الف - صفحه ای با فرورفتگی های کروی شکل
روش ب - صفحه مسطح بدون فرورفتگی