پلاستیک هاو لاستیک های اسفنجی-تعیین چگالی ظاهری

هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین روشی برای اندازه گیری چگالی ظاهری کلی و چگالی ظاهری مغزه پلاستیک ها و لاستیک های اسفنجی می باشد.
اگر موادی که آزمایش می شوند حاوی پوسته تشکیل شده در طی قالب گیری_روزنرانی باشند، چگالی ظاهری کلی یا چگالی ظاهری مغزه یا هر دو می تواند اندازه گیری شوند. اگر ماده طی قالب گیری حاوی پوسته نباشد، عنوان «چگالی کلی » کاربرد ندارد.
برای مواد شکل داده شده، ممکن است روش متفاوتی مانند روش شناوری به کار رود.