مواد عایقی -لوله ها و میله های لایه ای گرد سخت صنعتی بر پایه رزین های گرما سخت برای مقاصد الکتریکی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه تعاریف مربوط به نماد گذاری مورد استفاده و الزامات عمومی لوله‌ها و میله‌های لایه‌ای گرد سخت صنعتی بر پایه رزین گرماسخت برای مقاصد الکتریکی است که با هر کدام از رزین‌های چسباننده: فنولیک، اپوکسی (اپوکسید)، ملامین و سیلیکون ساخته شده‌اند. تقویت کننده‌های کاغذ سلولزی، منسوج کتان بافته شده، پشم شیشه بافته شده و کاغذ میکا ممکن است به صورت تکی یا ترکیبی به کار رود.
موادی که مطابق با این مشخصه است سطوح مقرر شده عملکرد را برآورده می‌سازد. با این حال، بهتر است انتخاب مواد توسط کاربر برای کاربردهای خاص بر مبنای الزامات واقعی عملکرد مناسب در آن کاربرد بوده و فقط بر مبنای این الزامات نباشد.
هشدار ایمنی:
اطمینان از استفاده ایمن روش‌های موجود یا ارجاع داده شده در این استاندارد، به عهده کاربر این استاندارد است.