مواد عایقی -لوله ها و میله های لایه ای گرد سخت صنعتی بر پایه رزین های گرما سخت برای مصارف الکتریکی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌های آزمون مواد معرفی شده در استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۸۳۲-۱ می‌باشد.
موادی که با این ویژگی‌ها مطابقت دارند، سطوح کارآیی مناسبی را ایجاد می‌کنند. با این حال، توصیه می‌شود انتخاب ماده توسط کاربر برای یک کاربرد خاص براساس شرایط واقعی لازم برای عملکرد مناسب در آن کاربرد و نه تنها براساس این ویژگی‌ها باشد.
هشدار ایمنی کاربر موظف است اطمینان حاصل نماید که روش‌های طرح شده یا ارجاع شده در این متن تحت شرایط ایمن مورد استفاده قرار گیرد.