مخازن زیر زمینی کامپوزیتی پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (grp)

هدف از تدوین این استاندارد مشخص کردن روش آزمون برای تعیین ضریب α و ضریب β مخازن ساخته شده از رزین‌های گرماسخت تقویت شده با الیاف شیشه (GRP )برای ذخیره سازی زیر زمینی مایعات می‌باشد.