شیر آلات صنعتی-شیر آلات سوزنی ساخته شده از مواد ترموپلاستیک

سامانه های لوله کشی صنعتی و همچنین سامانه هایی مانند سامانه های تامین آب برای اهداف کلی، زهکشی و فاضلاب نیازمند به کار گیری انواع متفاوتی از شیرها و اتصالات مربوطه متناسب با کاربردشان می‌باشند.
در این استاندارد روش‌های آزمون، الزامات مورد نیاز طراحی و ساخت شیرآلات سوزنی ساخته شده از مواد ترموپلاستیک مورد بررسی قرار می‌گیرند.