شیر آلات صنعتی-شیر آلات یک طرفه ساخته شده از مواد ترموپلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات مورد نیاز برای طراحی، مشخصه های کاری، ساخت، اتصال به سامانه لوله کشی و مواد بدنه شیر آلات یکطرفه ساخته شده از مواد ترموپلاستیک (که به منظور جریان یافتن سیال مایع فقط در یک جهت و ممانعت از برگشت آن به کار می‌رود) در دمای کاری بین °۴۰C- تا °۱۲۰C+ به طول عمر ۲۵ سال و همچنین آزمون های آن‌ها را نیز مشخص می کند.
این استاندارد برای شیر آلات نصب شده در سامانه های لوله کشی صنعتی بدون در نظر گرفتن حوزه کاربری و نوع سیالات منتقل شده، کاربرد دارد.
یاد آوری ۱- سامانه های لوله کشی صنعتی همچنین شامل سامانه های تامین آب برای اهداف کلی، زهکشی و فاضلاب، نیز هستند.
یاد آوری ۲- الزامات خاص می تواند به سامانه های لوله کشی برای آب مصرفی انسان به کار برده شود.
این استاندارد با گستره DN زیر ارتباط دارد:
DN 8, DN 10, DN 15, DN 20, DN 25, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DNو گستره PN و طبقه بندی600 DN و 500DN 300 , DN 350 , DN 400 , DN,250 N25 ، PN 16 ، PN10 ، PN6و طبقه بندی ۱۵۰ و ۳۰۰ ارتباط دارد