مخازن پلاستیکی گرمانرم ثابت برای نگهداری آب و مواد شیمیایی بر روی زمین

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات مواد، خواص فیزیکی و کارایی مخازن پلی اتیلن تهیه شده به روش قالب گیری دمشی و دورانی با تقویت کننده یا بدون تقویت کننده برای استفاده در روی زمین است.
این مخازن برای نگهداری آب شرب، مواد غذایی و مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این استاندارد فقط برای مخازن پلی اتیلن در معرض فشار اتمسفری ثابت، بدون وارد شدن بار خارجی و برای حجم ۴۰۰ لیتر تا ۱۰۰۰۰ ليتر کاربرد دارد. به استثناء نوسان دمایی دورهای، دمای کاری متعارف مخازن نباید بیشتر از °۴۰C برای ذخیره سازی آب و بیشتر از °۲۵C برای مواد شیمیایی باشد.
این استاندارد تنها برای مخازن با حداکثر طول عمر ۱۰ساله کاربرد دارد.
این استاندارد روش های آزمون و آزمون کنترل تولید کارخانه ای را مشخص می‌کند.