پلاستیک ها-لوله هاواتصالات پلي اتیلن(PE )

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین استحکام کششی و بررسی حالت نقیصه کششی مجموعه های لوله و اتصالات به روش جوش لب به لب پلی اتیلن (PE) است.
این روش برای اتصالات جوش لب به لب بین لوله های پلی اتیلن با قطر اسمی خارجی بیشتر یا معادل ۹۰mm، کاربرد دارد.
استفاده از این روش، همراه با سایر روش های آزمون به منظور ارزیابی کیفیت اتصالات جوش لب به لب مجازاست.