پلاستیک ها-آزمون پوستگی برای مجموعه لوله و اتصالات الکتروفیوژن پلی اتیلن (PE)

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون پوستگی برای اندازه گیری پایداری غیر چسبندگی مجموعه اتصال‌های جوش الکتروفیوژن پلی اتیلنی برای استفاده در توزیع سیال‌ها می‌باشد.
این استاندارد برای مجموعه هایی با اندازه اسمی بیشتر یا معادل با ۹۰mm کاربرد دارد.