اتصال دهنده های سیالی و اجزای مربوطه

هدف از تدوین این استاندارد تعیین اطلاعاتی در مورد قطر خارجی اسمی لوله های سخت یا نیمه سخت و اندازه اسمی شیلنگ هایی که با اتصال دهنده های قدرت هیدرولیک و پنوماتیکی سیال و اجزا مربوطه، مورد استفاده قرار می‌گیرد، است:
الف - قطر خارجی اسمی برای لوله های صلب یا نیمه صلب، بدون در نظر گرفتن مواد تشکیل دهنده، مورد استفاده در قدرت سیال
ب- فهرستی از اندازه های اسمی برای شیلنگ های ساخته شده از جنس پلاستیک یا لاستیک که در توان سیال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
یاد آوری - قطرهای خارجی واقعی و خطا برای لوله های از جنس فولاد در 1985 :ISO3304 و 1985 :ISO3305 موجود می‌باشد؛ ابعاد واقعی و رواداری‌ها برای ابعاد داخلی لوله نیز در استاندارد ملی ایران شماره ۴۵۶۹ : سال ۱۳۸۹ موجود است.