پلاستیک ها-لوله گذاری -سامانه های تحت فشار برای آب گرم وسرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون نشت تحت خلاء اتصالات سامانه های لوله گذاری گرمانرم می‌باشد.
این استاندارد، برای سامانه های لوله گذاری بر اساس لوله های گرمانرم که برای کاربردهای آب سرد و گرم تحت فشار در نظر گرفته شده است، کاربرد دارد.