طبقه بندی و اطلاعات مورد نیاز برای طراحی سامانه های لوله گذاری پلاستیکی مورد استفاده در نوسازی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین و تعریف انواع گروه های روش های نوسازی سامانه های لوله گذاری تحت فشار و ثقلی با استفاده از لوله های پلاستیکی، اتصالات و اجزای مربوطه می‌باشد.
در این استاندارد برای هر روش، زمینه های کاربری با در نظر گرفتن استانداردهای موجود برای محصولات مورد استفاده در نوسازی، شامل سامانه زهکشی و فاضلاب زیر زمینی، و شبکه های گازرسانی و آب رسانی زیر زمینی تعیین می‌شود.
این استاندارد، اطلاعات کلی در زمینه اصول طراحی سامانه های لوله گذاری پلاستیکی، مورد استفاده در پوشش دهی سامانه های لوله گذاری موجود را ارائه می‌دهد، که موارد زیر را در بر می‌گیرد:
- شرایط محل و سامانه لوله گذاری موجود
- کارکرد سامانه پوشش دهی
- عملکرد سازهای
- به عملکرد هیدرولیکی
- سایر عوامل تاثیرگذار در انتخاب سامانه پوشش دهی.
این استاندارد، برای روش های محاسبه تعیین مقدار ماده پوشش دهنده مورد نیاز جهت اطمینان از عملکرد مطلوب سامانه خطوط لوله نوسازی شده، کاربرد ندارد.