پلاستیک ها-سامانه های لوله کشی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری مقاومت محل های اتصال در برابر چرخه فشاری است.
این استاندارد برای سامانه های لوله کشی مبتنی بر لوله های گرما نرم، مورد استفاده در مصارف آب داغ و سرد کاربرد دارد.