تجهیزات آزمون لاستیک و پلاستیک ها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات مورد نیاز برای سامانه های آزمون کششی با حرکت رفت و برگشت در سرعت ثابت و مناسب برای آزمون لاستیک‌ها، پلاستیک‌ها و چسب ها است، اگر چه هر سامانه ای ممکن است فقط برای محدوده باریکی از مواد قابل اجرا باشد.
همچنین این استاندارد برای سامانه هایی که برای آزمون خمشی، برشی و متراکم سازی استفاده می‌شوند، کاربرد دارد.