کارکنان جوشکاری پلاستیک ها-آزمون تائید صلاحیت جوشکاران

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون دانش و مهارت جوشکارانی است که باید قطعات گرمانرم را در سازه‌های جدید و کار تعمیری جوش دهند.
آزمون مهارت جوشکار برای تضمین کیفیت کار جوشکاری، یک شرط اساسی است.
استفاده از این استاندارد، تضمین می دهد که آزمون مطابق با یک دستورالعمل آزمون یکنواخت، انجام شده است.
این استاندارد در هنگامی که پیمانکار یا مرجع مسئول، استفاده از آن را لازم بداند کاربرد دارد.
صنایع شبکه تأسیسات گاز و آب که دارای برنامه های تأیید صلاحیت جایگزین می‌باشند از این استاندارد مستثنا هستند.
این استاندارد برای فرایندهای جوشکاری زیر کاربرد دارد:
- جوشکاری با گاز داغ: نازل گرد، نازل پرسرعت، گوهای
- جوشکاری روزن رانی
- جوشکاری با ابزار گرم: لب به لب، زینی شکل، نر و مادگی، گوهای
- جوشکاری ذوب الکتریکی: نر و مادگی، زینی شکل
- جوشکاری با حلال : نر و مادگی .
این استاندارد برای جوشکاری محصولات زیر کاربرد دارد:
- ورق نازک
- لوله
- اتصالات
- غشاء آستری
این استاندارد برای جوشکاری گروه های مواد زیر کاربرد دارد: الف - برای ورق های نازک، لوله ها و اتصالات:
۱- گروه ۱: PVC (شامل کلیه انواعABS ، ( PVC - C ، PVC - U
۲- گروه ۲: PP (شامل کلیه انواع PP)
۳- گروه ۳: PE (شامل کلیه انواع PE)
۴- گروه ۴: PVDF
۵- گروه ها ECTFE یا PFA با FEP
ب- برای غشاءهای آستری
۱- گروه ۶: PVC
P - ۲- گروه ۷: PE (شامل کلیه انواع PE)
۳- گروه ۸:ECB
۴- گروه ۹: PP