پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش آزمون خواص فشاری پلاستیك های تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP ) است. این روش برای آزمون پلاستیك های تقویت شده تك سو GFRP و مواد نسبتا همسان GFRP است. یعنی مواد تقویت شده بوسیله موادی از قبیل حصیری یا سوزنی و غیره كه بطور لب به لب (تنها در راستای لایه) فشرده شده اند.
یادآوری 1- هرگاه شرایط تثبیت آزمونه ، دمای آزمون، رطوبت آزمون، آزمونه، دستگاه آزمون، وسایل و عملكرد آزمونه مطابق این استاندارد، امكان پذیر نباشد، در این حالت می توان روش آزمون مورد توافق بین طرفین را به كار برد.
یادآوری 2- واحدها و مقادیر عددی كه در {} آورده شده اند، مترادف با واحدهای مرسوم مقادیر این استاندارد هستند.