ویژگیها و روشهای آزمون واشرهای لاستیکی برای آب‌بندی لوله‌های فاضلاب خانگی( از جنس P.V.Cسخت)

در این استاندارد ویژگی‌ها و روش‌‏های آزمون واشرهای لاستیكی با سطح مقطع مدور كه در آب‏بندی لوله‌‏های فاضل آب خانگی از جنس C.V.P سخت داده شده است.