ویژگیها و روشهای آزمون واشرهای لاستیکی برای آب بندی لوله های (سیمان - آسبست)

این استاندارد در بردارنده ویژگی‏‌ها و روش‌‏های آزمون واشرهای لاستیكی برای آب‏بندی لوله‌‏های سیمان و آسبست می‌‏باشد.
و این ویژگی‌‏ها و روش‌‏های آزمون برای دو نوع واشر1 ( نوع اول ـ نوع دوم ) با سطح مقطع مستطیلی و با سطح مقطع دایره‏ای می‌‏باشد.