پلاستیک های آبکاری شده با فلز -تعیین نیروی جدا شوندگی پوشش از زیر لایه -روشهای آزمون

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، ارائه دو روش اندازه گیری نیروی لازم برای جدا شدن پوشش فلزی از زیرلایه پلاستیکی است. در روش اول از دستگاه کشش استفاده می شود. اندازه گیری های تجدیدپذیر این روش آزمون، برای تحقیق و توسعه، کنترل کیفیت، حد قابل پذیرش محصولات، تشریح خصوصیات مواد و فرآیند و ارتباطات استفاده می‌شود. در روش دوم از دستگاه مجهز به نشانگر نیرو استفاده میشود. که این روش آزمون از درستی کمتری برخوردار است و مورد استفاده در کنترل فرایند تولید است.
1 - 2 این دو روش آزمون برای پلاکهای قالب ریزی شده استاندارد کاربرد دارد. این استاندارد، برای آزمون قسمت‌های آبکاری شده به روش الکترولیتیکی محصولات کاربرد ندارد.
1 - 3 الزاما روش‌های آزمون شرح داده شده در این استاندارد ملی، چسبندگی پوشش فلزی بر روی زیرلایه پلاستیکی را اندازه گیری نمی‌کند، چون در آزمونه‌های مناسب که آماده سازی آن‌ها به درستی انجام شده باشد، معمولا جداسازی از محل پایین تر از مرز مشترک زیرلایه و پوشش، به جای مرز مشترک زیرلایه و پوشش رخ می‌دهد. با این وجود، روش های آزمون شرح داده شده در این استاندارد ملی منعکس کننده درجه کنترل فرایند می‌باشد.
1 - 4 تاکنون دقت و اریبی این روش‌های آزمون تعیین نشده است، اما استفاده از این روش های آزمون، برای کنترل کیفیت پلاستیک های آبکاری شده، مفید می‌باشد.