سطوح پلاستیکی آبکاری شده -وضعیت ظاهری -ویژگیها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین میزان و انواع عیوب چشمی است که می تواند در سطوح پلاستیکی آبکاری شده تزئینی وجود داشته باشد. میزان عیوب مجاز باید توسط خریدار تعیین شود.
این استاندارد برای ارزیابی وضعیت ظاهری زیرلایه و پوشش برای سطوح پلاستیکی آبکاری شده تزئینی کاربرد دارد.